Open

HOTLINE:0932.329.482 - 0983.533.005

So sánh phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2

12/12/2021

CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1 VÀ SỐ 2

Căn cứ:

 • Luật lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;
 • Luật cứ trú năm 2020,

Tại Việt Nam, trong một số trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân phải cần đến Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu hoặc khi có nhu cầu. Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Để người đọc hiểu rõ về Phiếu lý lịch tư pháp, Luật Khoa Tín đưa ra một số nội dung căn cứ theo quy định của pháp luật như sau:

 1. Các loại phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật lý lịch tư pháp năm 2009, thì có hai loại Phiếu lý lịch tư pháp, gồm: (1) Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và (2) Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Căn cứ vào đối tượng, yêu cầu chứng minh lý lịch tư pháp mà cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tương ứng, cụ thể:

 

Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Đối tượng được yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

- Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình;

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử;

- Cá nhân yêu cầu cấp để biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Nội dung phiếu lý lịch tư pháp

- Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Tình trạng án tích:

 • Đối với người không bị kết án thì ghi “không có án tích”. Trường hợp người bị kết án chưa đủ điều kiện được xóa án tích thì ghi “có án tích”, tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung
 • Đối với người được xoá án tích và thông tin về việc xoá án tích đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”;
 • Đối với người được đại xá và thông tin về việc đại xá đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”.

- Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:

 • với người không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi “không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã”;
 • Đối với người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức không có yêu cầu thì nội dung quy định tại khoản này không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp.

- Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, họ, tên cha, mẹ, vợ, chồng của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Tình trạng án tích:

 • Đối với người không bị kết án thì ghi là “không có án tích”;
 • Đối với người đã bị kết án thì ghi đầy đủ án tích đã được xoá, thời điểm được xoá án tích, án tích chưa được xóa, ngày, tháng, năm tuyên án, số bản án, Toà án đã tuyên bản án, tội danh, điều khoản luật được áp dụng, hình phạt chính, hình phạt bổ sung, nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự, án phí, tình trạng thi hành án.

Trường hợp người bị kết án bằng các bản án khác nhau thì thông tin về án tích của người đó được ghi theo thứ tự thời gian.

- Thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:

 • Đối với người không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi “không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã”;
 • Đối với người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

 

Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp

- Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

 • Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;
 • Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

- Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

 • Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;
 • Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;
 • Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.

 

Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

 1. Trình tự, thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp
 1. Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Bước 1. Nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan tiếp nhận có thẩm quyền và kèm theo Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp (đối với cá nhân)

Bước 2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có yêu cầu hợp lệ, bạn sẽ được nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện (trường hợp có đăng ký nhận theo phương thức này). Trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.

(*) Lưu ý: Cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền

 1. Phiếu lý lịch tư pháp số 2
 • Đối với người yêu cầu là cơ quan tiến hành tố tụng: Gửi văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì gửi văn bản yêu cầu đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

           Thời hạn giải quyết: không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

 • Đối với người yêu cầu là cá nhân: Như đối với thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1. Tuy nhiên trong trường hợp này, cá nhân không được ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục.

Trên đây là một số nội dung về Phiếu lý lịch tư pháp. Nếu có bất kỳ vướng mắc, mời bạn liên hệ đến Công ty Luật TNHH Khoa Tín để được giải đáp, hỗ trợ.

Trân trọng!

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Địa chỉ Văn phòng Hà Nội: Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Địa chỉ Chi nhánh Hồ Chí Minh: OP 05.32 tòa nhà Orchard Parkview, số 130-132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.