Open

HOTLINE:0932.329.482 - 0983.533.005

Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp

06/01/2018

Doanh nghiệp được tổ chức theo nhiều loại hình khác nhau. Mỗi loại hình doanh nghiệp có đặc trưng và từ đó tạo nên những hạn chế hay lợi thế của doanh nghiệp. Do đó, khi cá nhân, tổ chức muốn thành lập doanh nghiệp thì việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Về cơ bản, những sự khác biệt tạo ra bởi loại hình doanh nghiệp là: Tư cách pháp lý, uy tín của công ty, khả năng huy động vốn, rủi ro đầu tư, tính phức tạp của thủ tục và các chi phí thành lập công ty, tổ chức quản lý công ty. Trong đó:

1. Doanh nghiệp tư nhân

* Đặc điểm: Doanh nghiệp tư nhân là tổ chức kinh tế, trong đó: Do một cá nhân làm chủ, có tài sản, có trụ sở giao dịch, có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; không được phát hành chứng khoán; không có tư cách pháp nhân.

* Ưu điểm: Do là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp nên toàn quyền quyết định trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như hưởng toàn bộ lợi nhuận của doanh nghiệp; chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng và giúp cho doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình công ty khác.

* Nhược điểm: Do không có tư cách pháp nhân nên có thể gây ra sự e ngại cho các đối tác, nhất là các đối tác Việt Nam; chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp chứ không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào doanh nghiệp; trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro đối với tài sản của chủ sở hữu, gia đình chủ sở hữu khá cao; mỗi cá nhân chỉ được thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân.

2. Công ty hợp danh

* Đặc điểm: Công ty hợp danh là công ty trong đó: Phải có ít nhất 2 thành viên hợp danh là chủ sở hữu chung của công ty, ngoài các thành viên công ty hợp danh có thể có thành viên góp vốn; thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ công ty; thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty; công ty hợp danh có tư cách pháp nhân; công ty hợp danh không được phát hành chứng khoán.

* Ưu điểm: Công ty hợp danh là kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của đối tác; việc điều hành quản lý công ty hợp danh không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít và là những người quan hệ chặt chẽ với nhau; mỗi thành viên hợp danh là một đại diện theo pháp luật của công ty, có thể nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh nên mở rộng được hoạt động kinh doanh; kiểm soát được việc thay đổi các thành viên.

* Nhược điểm: Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao; thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty khác nếu không được các thành viên hợp danh còn lại đồng ý; thành viên hợp danh không được rút vốn góp ra khỏi công ty nếu không được các thành viên hợp danh khác đồng ý; loại hình công ty này chưa phổ biến.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

* Đặc điểm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty trong đó: Một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn Điều lệ công ty; có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được phát hành cổ phần.

* Ưu điểm: Chủ sở hữu công ty chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn Điều lệ; chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty, hưởng toàn bộ lợi nhuận công ty thu được; được quyền phát hành trái phiếu để huy động vốn;

* Nhược điểm: Không được giảm vốn Điều lệ; chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên

* Đặc điểm: Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là công ty trong đó: Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty; thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên tối thiểu là 02 và tối đa không vượt quá 50 người; có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

* Ưu điểm: Thành viên công ty chỉ có trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn; số lượng thành viên công ty không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công tykhông quá phức tạp; chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty; được quyền phát hành trái phiếu để huy động vốn.

* Nhược điểm: Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín của công ty trước đối tác, bạn hàng cũng phần nào bị ảnh hưởng; công ty chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh; việc huy động vốn của công ty bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.

5. Công ty cổ phần

* Đặc điểm: Công ty cổ phần là loại hình công ty, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết; cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa; có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán; công ty cổ phần phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc); đối với công ty cổ phần có 11 cổ đông trở lên phải có Ban kiểm soát.

* Ưu điểm: Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro của các cổ đông không cao; khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lĩch vực, ngành nghề; cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty; khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần; việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần.

* Nhược điểm: Việc quản lý và điều hành công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích; việc thành lập và quản lý công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán; khó giữ được bí mật kinh doanh bởi vì để thu hút các nhà đầu tư tiềm tàng, công ty có thể phải tiết lộ những thông tin kinh doanh tài chính quan trọng, những thông tin này có thể bị đối thủ cạnh tranh khai thác; phía các cổ đông thường thiếu quan tâm đúng mức, rất nhiều cổ đông chỉ lo nghĩ đến lãi cổ phần hàng năm và ít quan tâm đến công việc của công ty.

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Địa chỉ Văn phòng Hà Nội: Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Địa chỉ Chi nhánh Hồ Chí Minh: OP 05.32 tòa nhà Orchard Parkview, số 130-132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.