Open

HOTLINE: 0932.329.482 / 0904.223.779

Về nội dung và quá trình thẩm định hình thức đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp

09/03/2019

Thẩm hình thức đơn là một công đoạn được thực hiện trong việc xem xét cấp văn bằng bảo hộ cho chủ đơn. Trong giai đoạn này, cơ quan đăng ký sẽ kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không. Kết quả của quá trình này sẽ là căn cứ để ra quyết định tiếp tục xem xét đơn hay từ chối đơn.

1. Đơn hợp lệ

Theo Điều 13 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, Đơn được coi là hợp lệ nếu đáp ứng các quy định về hình thức và nội dung. Nhìn chung, dù là đăng ký quyền sở hữu công nghiệp với đối tượng là sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lý, các tài liệu bắt buộc đều là tờ khai đăng ký và tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp được đăng ký. Tuy nhiên, do tính chất khách nhau, các mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp sẽ có những sự khác nhau nhất định. Cụ thể: đối với đơn đăng ký sáng chế là bản mô tả sáng chế; đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ và bản mô tả kiểu dáng công nghiệp; đối với đơn đăng ký nhãn hiệu là mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu (phải có trong tờ khai); đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý là tên sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý (phải có trong tờ khai)và bản mô tả tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý.

Ngoài việc thỏa mãn các điều kiện trên, các đơn muốn coi là hợp lệ không được thuộc các trường hợp sau:

- Đơn được làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt, trừ trường hợp quy định tại điểm 7.3 và điểm 7.4 của Thông tư này;

- Trong tờ khai không có đủ thông tin về tác giả (đối với đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và đơn đăng ký thiết kế bố trí), về người nộp đơn, về người đại diện, không có chữ ký và/hoặc con dấu (nếu có) của người nộp đơn hoặc của người đại diện;

- Có cơ sở để khẳng định rằng người nộp đơn không có quyền đăng ký;

- Đơn được nộp trái với quy định tại Điều 89 của Luật Sở hữu trí tuệ;

- Đơn có các thiếu sót nêu tại điểm 13.3 của Thông tư này ảnh hưởng đến tính hợp lệ của đơn và mặc dù đã được Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu sửa chữa, người nộp đơn vẫn không sửa chữa hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu;

- Có cơ sở để khẳng định ngay rằng, rõ ràng đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được Nhà nước bảo hộ theo quy định tại các điều 59, 64, 69, 73 và Điều 80 của Luật Sở hữu trí tuệ.

-  Đơn được nộp trái với quy định về kiểm soát an ninh đối với sáng chế trước khi đăng ký ra nước ngoài tại khoản 2 Điều 23b của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP , kể cả trường hợp đơn quốc tế nộp trực tiếp cho Văn phòng quốc tế.

2. Từ chối chấp nhận đơn

Trường hợp người nộp đơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ gửi thông báo kết quả thẩm định hình thức với dự định từ chối chấp nhận đơn vì đơn không hợp lệ theo quy định tại điểm 13.6.a của Thông tư này mà người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng trong thời hạn đã ấn định, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn và gửi cho người nộp đơn.

3. Thời hạn thẩm định hình thức đơn

Theo quy định tại khoản 1 Điều 119 của Luật Sở hữu trí tuệ, thời hạn thẩm định hình thức đơn là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn theo quy định. Trong trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo về việc dự định từ chối chấp nhận đơn vì đơn không hợp lệ, thì khoảng thời gian để người nộp đơn phản hồi thông báo sẽ không tính vào thời hạn thẩm định hình thức. Khoảng thời gian này được hiểu là:

- Thời gian từ ngày ra thông báo đến ngày người nộp đơn phản hồi thông báo; hoặc

- Thời hạn ấn định trong thông báo (kể cả được kéo dài theo quy định), trong trường hợp người nộp đơn không phản hồi thông báo.

Trong trường hợp người nộp đơn chủ động yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn, hoặc phản hồi thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ thì thời hạn thẩm định hình thức được kéo dài thêm 10 ngày theo quy định tại khoản 4 Điều 119 của Luật Sở hữu trí tuệ;

Trước ngày kết thúc thời hạn quy định tại trên đây, Cục Sở hữu trí tuệ phải thẩm định xong về hình thức đơn và thông báo kết quả cho người nộp đơn về việc chấp nhận đơn hợp lệ hay từ chối chấp nhận đơn.

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Phòng 408, Tòa nhà F4, Đơn nguyên 1, đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội