Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Luật tại Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội;
• Thạc sĩ Luật tại Đại học Luật Hà Nội;
• Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội;
• Chứng nhận nghiệp vụ điều tra hình sự;
• Chứng nhận nghiệp vụ kiểm sát.

Công việc đã làm:
• Kiểm sát viên tại VKSND tỉnh Lai Châu;
• Giảng viên luật tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội;
• Quản lý nhân sự Trường Đại học tại Trường Đại học kiểm sát Hà Nội;
• Kiểm sát viên tại VKSND tối cao;
• Quản lý nghiệp vụ Văn phòng Công chứng tại Văn phòng công chứng
Kinh Đô;
• Quản lý hoạt động pháp chế tại Ngân hàng VPBank.

Thế mạnh:
• Giải quyết các tranh chấp phức tạp phải vận dụng nhiều chuyên môn
pháp lý khác nhau;
• Các vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, điều tra hình sự;
• Quản trị hệ thống.