Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội.

Công việc đã làm:
• Quản lý Pháp chế tại Công ty Thành Đô;
• Quản lý Pháp chế tại TNS Holdings;
• Quản lý Pháp chế tại Handico Finance;
• Quản lý Pháp chế tại Eurowindow Holdings.

Thế mạnh:
• Giải quyết các tranh chấp có tính chất phức tạp;
• Tư vấn pháp lý liên quan đến lĩnh vực tài chính, bất động sản;
• Các vấn đề liên quan đến mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A);