Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội.

Công việc đã làm:
• Nhân viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH VAMC;
• Nhân viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH Vitam;
• Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH Khoa Tín.

Thế mạnh:
• Thực hiện thủ tục thành lập, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
• Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp.