Thông tin chung
  • Chuyên gia về lĩnh vực Tư pháp hình sự.
  • Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.