Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Cử nhân Luật tại Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Công việc đã làm:
• Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH Khoa Tín.

Thế mạnh:
• Tham gia tố tụng tại Tòa án và Trung tâm Trọng tài thương mại theo ủy quyền;
• Giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài;
• Các vấn đề về dân sự, nhà ở, đất đai, kinh doanh thương mại.