Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội.

Công việc đã làm:
• Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật hợp danh Đại An Phát;
• Chuyên viên pháp lý tại Văn phòng Luật sư Trung Hòa;
• Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH Khoa Tín.

Thế mạnh:
• Giải quyết các tranh chấp về kinh doanh thương mại, đất đai, hôn nhân
gia đình;
• Tư vấn pháp lý liên quan đến hợp đồng, giao dịch dân sự, thương mại.