TIÊU ĐIỂM

28 Tháng Ba
Điều kiện sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 159 Luật Nhà ở 2014, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở thông qua hình thức:- Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;- Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Xem chi tiết