TIÊU ĐIỂM

28 Tháng Ba
Các trường hợp thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu

các trường hợp thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu như sau: 1. Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Không tuân thủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch được quy định tại Bộ Luật dân sự và các luật khác có liên quan;

Xem chi tiết