Tư vấn

DỊCH VỤ TƯ VẤN

A. DỊCH VỤ TƯ VẤN VỤ VIỆC

STT DỊCH VỤ CUNG CẤP
1 Tư vấn nội bộ doanh nghiệp.
2 Rà soát, soạn thảo văn bản, hợp đồng.
3 Tham gia hoặc đại diện đàm phán trong các giao dịch, hợp đồng.
4 Giải đáp quy định pháp luật theo yêu cầu của Quý khách hàng.
5 Tư vấn pháp lý sơ bộ giải quyết tranh chấp.

B. DỊCH VỤ TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN

STT DỊCH VỤ CUNG CẤP
1 Tư vấn nội bộ doanh nghiệp.
2 Tư vấn pháp lý, đưa ra khuyến nghị, rà soát, soạn thảo hợp đồng, giao dịch của Công ty.
3 Tham gia hoặc đại diện Quý khách hàng đàm phán trong các giao dịch, hợp đồng kinh doanh thương mại và đầu tư của doanh nghiệp.
4 Tư vấn pháp lý việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp.
5 Tư vấn pháp lý việc thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
6 Tư vấn, đưa ra khuyến nghị, hỗ trợ pháp lý sơ bộ trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư của doanh nghiệp.
7 Tư vấn pháp lý sơ bộ giải quyết tranh chấp, xử lý thu hồi các khoản nợ khó đòi của doanh nghiệp
8 Giải đáp quy định pháp luật theo yêu cầu của Quý khách hàng trong quá trình hoạt động liên quan đến ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
9 Định kỳ thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.

Tải Tài Liệu

Tải Tài Liệu

Hồ sơ năng lực Hồ sơ năng lực