Đỗ Tiến Dũng Chủ tịch Hội đồng thành viên
Đỗ Bá Dương Luật Sư
Phạm Bá Trưởng Luật Sư
Ngô Lệ Quỳnh Luật Sư
Trần Trực Luật Sư
Đỗ Thị Khánh Linh Luật Sư