Tư vấn phát triển dự án

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

STT DỊCH VỤ CUNG CẤP
1 Hoạch định, cung cấp các giải pháp toàn diện về chính sách, môi trường pháp lý để thực hiện Dự án.
2 Dự báo những biến động của chính sách và pháp luật có khả năng ảnh hưởng đến Dự án đầu tư của nhà đầu tư; hỗ trợ tìm kiếm địa điểm thực hiện Dự án.
3 Tư vấn pháp lý hoạt động đầu tư vốn, hoạt động hợp tác đầu tư theo hình thức Hợp đồng BBC, BCC, BOT, BTO, BT, PPP, EPC; Các hoạt động đầu tư thông qua quỹ đầu tư, hoạt động ủy thác đầu tư; Tư vấn hỗ trợ huy động vốn và thu xếp tài chính thực hiện Dự án.
5 Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh; tư vấn thủ tục và hồ sơ yêu cầu đối với từng Dự án đầu tư cụ thể.
6 Tư vấn hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký/thẩm tra Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài; Đề xuất giải pháp điều chỉnh đối với nội dung Dự án nhằm đạt được sự chấp thuận, cấp phép, hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư.
8 Đại diện pháp lý thực hiện các hoạt động đăng ký đầu tư; đại diện tham gia đàm phán, thương lượng, làm việc với các đối tác đầu tư và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
9 Tham gia giám sát, hỗ trợ pháp lý thường xuyên cho Dự án.
10 Xử lý các vấn đề hành chính của Dự án, các vấn đề về quy hoạch, thẩm định thiết kế, thuê, giao, nhận địa điểm đầu tư.
11 Tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp phát sinh từ các hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư, gia hạn dự án đầu tư, tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư.

Tải Tài Liệu

Tải Tài Liệu

Hồ sơ năng lực Hồ sơ năng lực