TIÊU ĐIỂM

07 Tháng Sáu
Các điều khoản trong Hợp đồng thuê nhà

Căn cứ theo quy định tại Điều 121 Luật nhà ở 2014, Hợp đồng thuê nhà được các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản bao gồm các nội dung sau đây: 1 Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên; 2. Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó.

Xem chi tiết