Hồ sơ đăng ký tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Hồ sơ đăng ký tham gia kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được quy định cụ thể tại khoản 2, 3 Điều 18 Thông tư 10/2021/TT-BTP như sau:

Điều 18. Tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

[…]

2. Chậm nhất là ngày 15 của tháng cuối quý, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư gửi danh sách người tập sự được đề nghị tham dự kiểm tra cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Sở Tư pháp nơi có trụ sở của Đoàn Luật sư.

Hồ sơ tham dự kiểm tra gồm có:

a) Giấy đề nghị tham dự kiểm tra theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư;

c) Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật;

d) Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư kèm theo Sổ nhật ký tập sự theo quy định của Thông tư này;

đ) Bản sao giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 16 của Luật Luật sư.

3. Đối với người có Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư hết hiệu lực, hồ sơ tham dự kiểm tra được gửi đến Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Hồ sơ gồm có:

a) Giấy đề nghị tham dự kiểm tra theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư hết hiệu lực.”

Như vậy, hồ sơ tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư bao gồm:

– Giấy đề nghị tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

– Bản sao Giấy chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư.

– Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật.

– Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư kèm theo Sổ nhật ký tập sự.

– Bản sao giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư.