TIÊU ĐIỂM

13 Tháng Năm
Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Vì vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thể hiện trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nên khi thực hiện thủ tục tăng vốn của tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài sẽ làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do đó, trước khi muốn tăng vốn của công ty cần phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau đó doanh nghiệp tiến hành thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Xem chi tiết