TIÊU ĐIỂM

07 Tháng Hai
Các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những quyền lợi pháp lý quan trọng của chủ thể sử dụng đất nhằm được ghi nhận quyền sử dụng đối với thửa đất đó, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng được quy định cụ thể để thuận tiện cho công dân trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, đối với mỗi trường hợp về nguồn gốc đất khác nhau có các yêu cầu về thành phần hồ sơ và điều kiện khác nhau, bài tư vấn này tập trung vào phân tích các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Xem chi tiết