Tài chính – Kế toán – Thuế

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ

STT DỊCH VỤ CUNG CẤP
1 Thực hiện việc kê khai thuế toàn bộ cho doanh nghiệp (Khai thuế môn bài hàng năm; lập báo cáo thuế gửi cơ quan thuế theo quy định: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn).
2 Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN hàng năm.
3 Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.
5 Lập sổ sách kế toán cho doanh nghiệp, bao gồm: Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật; Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán; Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định; Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định; Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
6 Lập báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp, bao gồm: Lập bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh; Thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bảng cân đối phát sinh các tài khoản; Quyết toán thuế TNDN; Quyết toán thuế TNCN.
7 Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp.
8 Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiể y tế.
9 Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Tải Tài Liệu

Tải Tài Liệu

Hồ sơ năng lực Hồ sơ năng lực