Bị cận thị có được miễn nghĩa vụ quân sự hay không?

Thông tư 105/2023/TT-BQP của Bộ Quốc Phòng BQP có hiệu lực từ 1-1-2024 quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Theo đó, tiêu chuẩn chung về sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự là công dân đạt sức khoẻ loại 1, loại 2, và loại 3 theo quy định.

Trong đó, phương pháp phân loại sức khỏe sẽ căn cứ số điểm cho các chỉ tiêu khi khám. Cụ thể:

Loại 1: Tất cả các chỉ tiêu đều đạt điểm 1 (tình trạng sức khỏe rất tốt)

Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2 (tình trạng sức khỏe tốt)

Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3 (tình trạng sức khỏe khá)

Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4 (tình trạng sức khỏe trung bình)

Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5 (tình trạng sức khỏe kém)

Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6 (tình trạng sức khỏe rất kém)

Theo bảng Phụ lục đính kèm Thông tư 105/2023 thì:

Cận thị dưới – 3D và Cận thị đã phẫu thuật sẽ được tính như sau:

Thị lực mắt phải là 10/10 và Tổng thị lực 2 mắt là 19/10: Điểm 2

Thị lực mắt phải là 10/10 và Tổng thị lực 2 mắt là 18/10: Điểm 3

Thị lực mắt phải là 9/10 và Tổng thị lực 2 mắt là 17/10: Điểm 4

Thị lực mắt phải là 8/10 và Tổng thị lực 2 mắt là 16/10: Điểm 5

Thị lực mắt phải dưới 7/10 và Tổng thị lực 2 mắt dưới 15/10: Điểm 6

– Cận thị từ – 3D đến dưới – 4D: Điểm 4

– Cận thị từ – 4D đến dưới – 5D: Điểm 5

– Cận thị từ -5D trở lên: Điểm 6

Như vậy người có độ cận dưới 3 Diop sẽ được tính điểm thị lực theo thị lực sau chỉnh kính với mức điểm từ 2 – 3. Do đó, người bị cận thị vẫn có thể phải đi nghĩa vụ quân sự nếu có độ cận dưới 3 Diop.