Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Cử nhân Luật tại khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội;
• Tốt nghiệp khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về Sở hữu công nghiệp – Cục Sở
hữu trí tuệ.

Công việc đã làm:
• Luật sư tại Công ty Luật TNHH Khoa Tín.

Thế mạnh:
• Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp gồm tư vấn quản trị nội bộ, tái cấu trúc
doanh nghiệp, xin các loại giấy phép phát sinh trong quá trình doanh nghiệp
hoạt động (lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động, xây dựng, thương mại…);
• Tư vấn xác lập, bảo hộ quyền và giải quyết các tranh chấp về sở hữu trí
tuệ;
• Tham gia hoạt động tố tụng, giải quyết các tranh chấp dân sự, lao động,
hôn nhân gia đình, đặc biệt có kinh nghiệm trong việc giải quyết các tranh
chấp kinh doanh thương mại.