Đặc điểm của các loại cổ phiếu theo quy định của pháp luật

1. Cổ phiếu là gì?

Theo Khoản 1 Điều 121 Luật doanh nghiệp 2020, Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Số lượng cổ phần và loại cổ phần;
 • Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;
 • Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;
 • Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty (nếu có);
 • Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;
 • Các nội dung khác theo quy định tại các Điều 116, 117 và 118 của Luật doanh nghiệp 2020 đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.

2. Đặc điểm của cổ phiếu

 • Không có kỳ hạn và không hoàn vốn
 • Cổ tức không ổn định và phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • Khi phá sản, cổ đông là người cuối cùng nhận được giá trị còn lại của tài sản thanh lý
 • Giá cổ phiếu biến động rất mạnh
 • Tính thanh khoản cao
 • Có tính lưu thông
 • Tính tư bản giả
 • Tính rủi ro cao.

3. Phân loại cổ phiếu

Theo luật doanh nghiệp 2020, có các loại cổ phiếu sau đây:

3.1. Cổ phiếu phổ thông

Công ty cổ phần phải có cổ phiếu phổ thông. Người sở hữu cổ phiếu phổ thông là cổ đông phổ thông. Cổ phiếu phổ thông là loại cổ phiếu phổ biến nhất trong các loại cổ phiếu của một công ty cổ phần.

Cổ phiếu phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi.

3.2. Cổ phiếu ưu đãi

Ngoài cổ phiếu phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phiếu ưu đãi. Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phiếu ưu đãi gồm các loại sau đây:

– Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết là cổ phiếu có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông, số phiếu biểu quyết của một cổ phiếu ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

– Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là cổ phiếu được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phiếu phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

– Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại là cổ phiếu được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

– Cổ phiếu ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định

Lưu ý: Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Trên đây là ý kiến tư vấn pháp lý của Luật Khoa Tín. Trường hợp cần bổ sung thêm thông tin, vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng.