Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh

I) Căn cứ pháp lý
Luật 40/2009/QH12-Khám bệnh, chữa bệnh Số: 40/2009/QH12
Nghị định 87/2011/NĐ-CP-Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh Số: 87/2011/NĐ-CP
Thông tư 278/2016/TT-BTC – Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế Số: 278/2016/TT-BTC
Nghị định 109/2016/NĐ-CP-Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Số: 109/2016/NĐ-CP.

II) Đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh
1. Các trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh
Cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh phải thuộc các trường hợp sau đây:
(1) Người bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009:
+ Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;
+ Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật;
(2) Người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh theo quy định tại các điểm c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009:
+ Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục;
+ Người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh;
+ Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp;
+ Người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề;
+ Người hành nghề thuộc một trong các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 18 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009.
2) Trình tự thực hiện
Bước 1: Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề gửi hồ sơ đến Sở Y Tế;

Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị;

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và có biên bản thẩm định, cụ thể :

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thì trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp lại chứng chỉ hành nghề cho đối tượng.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải ghi cụ thể những tài liệu cần bổ sung, nội dung cần sửa đổi.

– Trường hợp không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề, Sở Y tế sẽ có văn bản trả lời và nêu lý do.

Bước 4: Trả chứng chỉ hành nghề cho người đề nghị.

3) Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh
a) Trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề bị mất hoặc hư hỏng hoặc chứng chỉ hành nghề bị thu hồi do được cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp luật
– Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu 01 quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT và hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn.
b) Trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề bị thu hồi theo quy định tại các điểm c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh
+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu 02 quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT và hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn;
+ Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp;
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác
+ Phiếu lý lịch tư pháp
+ Giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định của Bộ Y tế.