Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Cử nhân Luật tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Công việc đã làm:
• Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH Khoa Tín.

Thế mạnh:
• Tư vấn pháp lý tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp;
• Tư vấn pháp lý liên quan đến hợp đồng, giao dịch dân sự, thương mại.