Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Cử nhân Luật tại Trường Đại học Vinh.

Công việc đã làm:
• Chuyên viên pháp lý tại Văn phòng luật sư Vinh Diện và Cộng sự;
• Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH Khoa Tín.

Thế mạnh:
• Giải quyết các tranh chấp về dân sự, thừa kế, đất đai;
• Thực hiện các thủ tục về cấp đổi, cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.