Thông tin chung
  • Chuyên gia về lĩnh vực Tư pháp hình sự.
  • Tiến sĩ thực hiện công tác giảng dạy tại Học viện Chính trị, Học
    viện An ninh.