Thông tin chung
  • Chuyên gia về lĩnh vực An ninh – Kinh tế.
  • Nguyên Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công
    tố và Kiểm sát điều tra án an ninh thuộc VKSND
    tối cao.