Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ Thừa phát lại tại Học viện tư pháp;
• Cử nhân Luật tại Đại học Hà Tĩnh;

Công việc đã làm:
• Quản lý và điều hành Trung tâm Đăng ký kinh doanh – Công ty Luật TNHH
Khoa Tín.

Thế mạnh:
• Quản trị đội nhóm;
• Tư vấn doanh nghiệp trong nước và thực hiện các thủ tục cho doanh
nghiệp như: Thành lập, Thay đổi, chia, tách, sáp nhập, M&A;
• Các vấn đề về doanh nghiệp và thuế.