Thông tin chung
  • Chuyên gia về lĩnh vực Dân sự và Tố tụng dân sự.
  • Nguyên Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án Hành
    chính – Kinh tế – Lao động và những việc khác theo quy định của
    pháp luật thuộc VKSND tối cao.