Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội.

Công việc đã làm:
• Pháp chế doanh nghiệp;
• Luật sư tại Công ty Luật TNHH Khoa Tín.

Thế mạnh:
• Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp;
• Tư vấn pháp lý lĩnh vực dân sự.