Danh mục

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Dự án là tài sản bảo đảm)

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (chia, tách, hợp nhất,sáp nhập)

Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư

Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư

Văn bản đề nghị áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư