Dự kiến bổ sung hình thức mượn tài sản, mua trả chậm, trả dần với thiết bị y tế

16 Tháng Mười Hai, 2022

Về xã hội hóa trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, dự thảo Luật dự kiến bổ sung hình thức mua trả chậm, trả dần, thuê, mượn thiết bị y tế vào các các hình thức thu hút nguồn lực xã hội.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 18, sáng 14/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Theo đó, dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) có bố cục gồm 12 Chương với 123 Điều quy định về quyền, nghĩa vụ của người bệnh; người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chuyên môn kỹ thuật; khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận; đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới và thử nghiệm lâm sàng; sai sót chuyên môn kỹ thuật; các điều kiện bảo đảm và huy động, điều động nguồn lực phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Báo cáo về dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý một số nội dung lớn dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh khẳng định Thường trực Ủy ban Xã hội nhận thấy, dự thảo Luật đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu, quan điểm đặt ra, đó là thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, cụ thể hóa Hiến pháp; lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế; bảo đảm sự công bằng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân.

Khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả, phát triển và hội nhập quốc tế; tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương, kỷ luật của công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh…

Về bố cục của dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho hay, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Thường trực Ủy ban Xã hội đã rà soát các quy định của dự thảo Luật; hoàn thiện, bổ sung các quy định liên quan đến tài chính trong khám bệnh chữa bệnh làm căn cứ để thiết kế 1 mục riêng về các điều kiện bảo đảm về tài chính cho công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Chương X về các điều kiện bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Về Hội đồng Y khoa quốc gia (Điều 24), Thường trực Ủy ban Xã hội cho biết đây là lần đầu tiên Việt Nam áp dụng mô hình Hội đồng Y khoa quốc gia để thực hiện việc đánh giá năng lực trước khi cấp giấy phép hành nghề. Do đó, để thận trọng, dự thảo Luật chỉ ghi nhận hình thức tổ chức này, nguyên tắc về vị trí pháp lý, nhiệm vụ cơ bản, giao Chính phủ quy định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia cũng như quy định chi tiết điều về Hội đồng Y khoa quốc gia như thể hiện tại Điều 24 của dự thảo Luật. Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền về việc này theo đúng tinh thần của Nghị quyết 18-NQ/TW.

Về cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh (Điều 104), tiếp thu ý kiến của đại biểu, dự thảo Luật được chỉnh lý cụ thể hơn theo hướng hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân được chia thành 3 cấp chuyên môn kỹ thuật, gồm: Cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu; cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản; cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu.

Đồng thời, quy định nguyên tắc tổ chức của các cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa, một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được xếp vào một cấp chuyên môn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc cấp nào phải đủ năng lực và tập trung thực hiện các nhiệm vụ của cấp đó. Dự thảo Luật giao Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về cấp chuyên môn kỹ thuật và quy định lộ trình thực hiện từ ngày 01/01/2027.

Đề cập vấn đề về tự chủ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (Điều 108), Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh, tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã bổ sung một điều về tự chủ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước như thể hiện tại Điều 108 của dự thảo Luật. Theo đó, khẳng định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước được Nhà nước bảo đảm kinh phí để thưc hiện chức năng, nhiệm vụ; quy định về quyền và trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự chủ trong các hoạt động về tổ chức, nhân sự, tài chính, chuyên môn và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Về xã hội hóa trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Điều 109), tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật dự kiến bổ sung hình thức mua trả chậm, trả dần, thuê, muộn thiết bị y tế vào các các hình thức thu hút nguồn lực xã hội trọng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh như thể hiện tại điểm đ, khoản 3, Điều 109, dự thảo Luật; bổ sung việc khuyến khích thành lập quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh vào nội dung của xã hội hóa như thể hiện tại khoản 2, Điều 109, dự thảo Luật.

Liên quan đến vấn đề về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (Điều 110), dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng làm rõ các yếu tố cấu thành giá khám bệnh, chữa bệnh; các chi phí để tính giá thành toàn bộ của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; căn cứ, nguyên tắc, thẩm quyền định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này như thể hiện tại Điều 110 và quy định lộ trình trước ngày 01/01/2025 phải tính đủ các yếu tố hình thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước như thể hiện tại khoản 8, Điều 120 của dự thảo Luật. Đề nghị Chính phủ cần khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm tính khả thi của quy định này.

Ngoài các vấn đề lớn nêu trên, trên cơ sở ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan liên quan dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý tại hơn 50 điều khác của dự thảo Luật với 22 nhóm nội dung. Đồng thời, tiếp thu và chỉnh lý tại 06 Điều khác và bỏ 01 Điều theo đề xuất của Chính phủ; tiếp tục rà soát, tiếp thu, chỉnh lý về từ ngữ, văn phong, kỹ thuật lập pháp.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cũng nêu lên các điểm mới của dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) so với Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12.

Cụ thể, dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) gồm 12 Chương, 123 Điều, tăng 03 chương (Chương VI, VII, XI) và 32 Điều so với Luật hiện hành, trong đó, quy định 01 mục riêng về các điều kiện bảo đảm về tài chính cho công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Chương X của dự thảo Luật.

Dự thảo Luật có 08 nhóm điểm mới liên quan đến người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chuyên môn kỹ thuật; hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; bổ sung quy định về hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, về bảo đảm an ninh trật tự cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và an toàn cho người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; về huy động, điều động nguồn lực phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa và dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A và các quy trình, thủ tục được quy định theo hướng cải cách thủ tục hành chính.

Theo: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam

Nguồn: https://lsvn.vn/du-kien-bo-sung-hinh-thuc-muon-tai-san-mua-tra-cham-tra-dan-voi-thiet-bi-y-te1670988523.html