Bản án ly hôn của Tòa án nước ngoài có được công nhận tại Việt Nam không? Thủ tục yêu cầu công nhận được quy định như thế nào?

1. Quy định áp dụng:

Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (BLTTDS)

2. Bản án ly hôn của Toà án nước ngoài có được công nhận tại Việt Nam không?

Bản án ly hôn của Toà án nước ngoài được đương nhiên công nhận tại Việt Nam mà không cần làm thủ tục yêu cầu công nhận trong trường hợp:

(i) Việt Nam và nước đó không phải là thành viên của một điều ước quốc tế không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam và

(ii) Không có đơn yêu cầu không công nhận bản án đó tại Việt Nam.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 431 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài đương nhiên được công nhận tại Việt Nam thì:

“Điều 431. Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài đương nhiên được công nhận tại Việt Nam

2. Bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài, quyết định về hôn nhân và gia đình của cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa cùng là thành viên của điều ước quốc tế không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam và không có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam.”

Như vậy, bản án về việc ly hôn thuộc trường hợp bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình vì vậy được đương nhiên công nhận tại Việt Nam trừ trường hợp được quy định tại Điều 431 BLTTDS.