Các trường hợp phải đăng ký hợp đồng theo mẫu

I. Căn cứ pháp lý

1. Bộ luật Dân sự 2015

2. Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

3. Quyết định 35/2015/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg

4. Nghị định 99/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

II. Các quy định về Hợp đồng theo mẫu

Điều 405 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Hợp đồng theo mẫu như sau:

“Điều 405. Hợp đồng theo mẫu

1. Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng gồm những điều khoản do một bên đưa ra theo mẫu để bên kia trả lời trong một thời gian hợp lý; nếu bên được đề nghị trả lời chấp nhận thì coi như chấp nhận toàn bộ nội dung hợp đồng theo mẫu mà bên đề nghị đã đưa ra.

Hợp đồng theo mẫu phải được công khai để bên được đề nghị biết hoặc phải biết về những nội dung của hợp đồng.

Trình tự, thể thức công khai hợp đồng theo mẫu thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản không rõ ràng thì bên đưa ra hợp đồng theo mẫu phải chịu bất lợi khi giải thích điều khoản đó.

3. Trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản miễn trách nhiệm của bên đưa ra hợp đồng theo mẫu, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bên kia thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

– Có thể hiểu Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng do một bên đưa ra theo mẫu sẵn có để bên còn lại phản hồi trong một thời gian hợp lý, nếu bên được đề nghị trả lời chấp nhận thì coi như bên đó đã chấp nhận toàn bộ nội dung hợp đồng theo mẫu mà bên đề nghị đã đưa ra.

– Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 99/2011/NĐ-CP quy định về hồ sơ và hình thức đăng ký hợp đồng theo mẫu thì hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu phải có các tài liệu sau:

 • Đơn đăng ký nêu rõ địa chỉ, ngành nghề kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Bộ Công Thương hướng dẫn mẫu đơn đăng ký;
 • Dự thảo hợp đồng theo mẫu.

– Người nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu có thể gửi trực tiếp hoặc gửi bằng bưu điện hoặc gửi hồ sơ trực tuyến trên cổng thông tin cho cơ quan có thẩm quyền.

– Điều 9 Nghị định 99/2011/NĐ-CP quy định thẩm quyền tiếp nhận hợp đồng theo mẫu, qua đó Bộ Công thương tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu trong trường hợp hợp đồng đó áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ 02 (hai) tỉnh trở lên.

– Sở Công thương sẽ tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu trong trường hợp hợp đồng đó được áp dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

III. Các trường hợp phải đăng ký hợp đồng theo mẫu

Căn cứ tại Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định 02/2012/QĐ-TTg (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg) các hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng mẫu bao gồm:

 • Cung cấp điện sinh hoạt;
 • Cung cấp nước sinh hoạt;
 • Truyền hình trả tiền;
 • Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất;
 • Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả sau);
 • Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước);
 • Dịch vụ truy nhập internet;
 • Vận chuyển hành khách đường hàng không;
 • Vận chuyển hành khách đường sắt;
 • Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp.