Chủ nợ có bảo đảm một phần là gì? Được yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp hay không?

I. Căn cứ pháp lý

Luật Phá sản năm 2014

II. Nội dung

1. Chủ nợ có đảm bảo một phần là gì?

Căn cứ theo khoản Điều 4 Luật Phá sản năm 2014 quy định: “Chủ nợ có bảo đảm một phần là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba mà giá trị tài sản bảo đảm thấp hơn khoản nợ đó.”.

Theo đó, chủ nợ có bảo đảm một phần là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba mà giá trị tài sản bảo đảm thấp hơn khoản nợ đó.

2. Chủ nợ có bảo đảm một phần được yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp hay không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Luật Phá sản năm 2014 quy định: “Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.”. 

Như vậy, chủ nợ có bảo đảm một phần là người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp.