Công ty liên kết là gì?

1. Khái niệm về Công ty liên kết

Luật pháp Việt Nam hiện nay không có quy định cụ thể về khái niệm công ty liên kết. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu khái quát công ty liên kết như sau:

– Công ty liên kết là loại hình mà Công ty nắm giữ cổ phần, phần vốn góp không chi phối theo quy định của pháp luật.

– Công ty tự nguyện tham gia liên kết là công ty không nắm giữ cổ phần, vốn góp của Công ty mà tự nguyện trở thành thành viên liên kết trên cơ sở quan hệ chặt chẽ về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường, xã hội và các dịch vụ kinh doanh khác.Các công ty chịu sự ràng buộc về quyền, nghĩa vụ với các công ty thành viên khác theo hợp đồng liên kết hoặc theo thỏa thuận giữa các công ty đó.

– Cổ phần, phần vốn góp không chi phối trong công ty liên kết là phần mà công ty nắm giữ cổ phần hoặc phần vốn góp từ 50% tổng số vốn cổ phần hoặc tổng số cổ phần của công ty trở xuống.

Như vậy, công ty liên kết là loại hình công ty được thành lập bởi ít nhất hai doanh nghiệp và cả hai đều chiếm dưới 50% vốn cổ phần, phần vốn góp của công ty, thực hiện hoạt động kinh doanh các bên cùng có lợi.

2. Đặc điểm của công ty liên kết

Công ty liên kết có các đặc điểm như sau:

– Đây là loại hình có sự liên kết từ hai chủ thể có tư cách doanh nghiệp trở lên. 

– Vốn điều lệ được tạo lập dựa trên việc đóng góp tài sản giữa các bên. Có thể đóng góp bằng hiện vật hoặc bằng giá trị sử dụng và không có công ty nào được nắm giữ trên 50% vốn cổ phần, vốn góp.

– Việc liên kết được xác lập thông qua ký kết hợp đồng liên kết, hợp đồng hợp tác, Điều lệ công ty, biên bản đóng góp cổ phần, góp vốn hoặc các hình thức khác sau khi các bên đã thống nhất trao đổi, bàn bạc, thỏa thuận.

– Mục đích thành lập là nhằm hoạt động kinh doanh chung để đạt được mục đích mà các bên đã thỏa thuận trước đó.

– Các bên khi liên kết với nhau không có quyền chi phối về vốn hay quản trị nội bộ của nhau mà bình đẳng và độc lập về tổ chức và hoạt động của công ty.

Công ty liên kết là sự thỏa thuận giữa các bên thành lập để cùng tiến hành hoạt động kinh doanh, cùng sinh lời và cùng nhau phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ sở hữu của mỗi công ty sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ. Khi các doanh nghiệp liên kết với nhau, họ không có quyền chi phối vốn hay quản trị điều hành công ty như các mô hình công ty khác mà các bên bình đẳng và độc lập với nhau về tổ chức và hoạt động trong việc thực hiện các hoạt động thương mại.