Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách công ty

 1. Hình thức điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách công ty

Theo khoản 1, Điều 50, Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì nhà đầu tư có quyền điều chỉnh dự án đầu tư theo các hình thức sau:

“Chia, tách dự án đầu tư đang thực hiện của nhà đầu tư đó (sau đây gọi là dự án được chia, tách) thành hai hoặc một số dự án”

Theo đó nhà đầu tư được quyền điều chỉnh thành hai hay một số dự án trong trường hợp chia, tách công ty

2. Điều kiện điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách công ty

Theo khoản 2 Điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách Công ty cần đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai,
 • Điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật;
 • Không được thay đổi điều kiện của nhà đầu tư (nếu có) tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện việc chia, tách dự án đầu tư

3. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách công ty

Theo khoản 3, Điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách như sau:

 • Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Mẫu A.I.11.d, Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT);
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chia, tách dự án đầu tư (Mẫu A.I.12, Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT) ;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc chia, tách dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;
 •  Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);
 • Bản sao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có);
 • Cơ quan quy định tại điểm a khoản 3 Điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP xem xét điều kiện chia, tách dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP để thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tương ứng tại các Điều 44, 45 và 46 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
 • Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư;
 • Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm a khoản này cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét các điều kiện chia, tách dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP để thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Điều 47 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh được gửi cho nhà đầu tư