Điều kiện kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình

Thi công xây dựng công trình là một trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật, áp dụng với mọi loại hình doanh nghiệp. Điều kiện kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình là những yêu cầu mà doanh nghiệp phải đáp ứng để được cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình. Vậy những yêu cầu đó bao gồm những gì?

Căn cứ Điều 167 Luật Xây dựng 2014, 3 điều kiện chung tổ chức thi công xây dựng cần phải đáp ứng đó là:

Thứ nhất, có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình tương ứng với loại, cấp công trình xây dựng.

Thứ hai, chỉ huy trưởng công trường có năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình và chứng chỉ hành nghề phù hợp.

Thứ ba, có thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng xây dựng công trình.

Cụ thể hơn, Điều 95 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP đã quy định về các điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình (điều kiện thứ nhất) như sau:

– Đối với hạng I:

+ Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

+ Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 03 năm đối với trình độ đại học, 05 năm đối với trình độ cao đẳng nghề;

+ Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận;

+ Đã trực tiếp thi công công tác xây dựng của hạng mục công trình, công trình hoặc bộ phận công trình (trong trường hợp thi công công tác xây dựng chuyên biệt) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại đối với trường hợp thi công công tác xây dựng;

+ Đã trực tiếp thi công lắp đặt thiết bị của hạng mục công trình, công trình liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên đối với trường hợp thi công lắp đặt thiết bị vào công trình.

– Đối với hạng II:

+ Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

+ Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 01 năm đối với trình độ đại học, 03 năm đối với trình độ cao đẳng nghề;

+ Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận;

+ Đã trực tiếp thi công công tác xây dựng của hạng mục công trình, công trình hoặc bộ phận công trình (trong trường hợp thi công công tác xây dựng chuyên biệt) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại đối với trường hợp thi công công tác xây dựng;

+ Đã trực tiếp thi công lắp đặt thiết bị của hạng mục công trình, công trình liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên đối với trường hợp thi công lắp đặt thiết bị vào công trình.

– Đối với hạng III:

+ Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

+ Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận;

+ Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận.

Đối với chỉ huy trưởng công trường (điều kiện thứ hai), cần tuân theo các điều kiện hành nghề đã được quy định cụ thể tại Điều 74 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, tương ứng với các hạng như sau:

– Đối với hạng I: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường phần việc thuộc nội dung hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II cùng lĩnh vực trở lên;

– Đối với hạng II: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường phần việc thuộc nội dung hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III cùng lĩnh vực trở lên;

– Đối với hạng III: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng phần việc thuộc nội dung hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp III hoặc 02 công trình từ cấp IV cùng lĩnh vực trở lên.

Với điều kiện thứ ba, có thể hiểu rằng thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng xây dựng công trình là những thiết bị được sử dụng trong quá trình thi công các hạng mục xây dựng, như máy xúc, máy đào, máy trộn bê tông, cẩu tháp, giàn giáo,… Những thiết bị này phải được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả, không gây nguy hiểm cho người lao động và môi trường xung quanh. Ngoài ra, những thiết bị này cũng phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định của nhà thầu và chủ đầu tư, để đảm bảo chất lượng xây dựng công trình theo yêu cầu và quy định của pháp luật hiện hành.