Điều kiện và thủ tục niêm yết chứng khoán

A. Căn cứ pháp lý

 1. Luật Chứng khoán 2020;
 2. Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
 3. Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
 4. Thông thư số 202/2015/TT-BTC ngày ngày 18 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên cơ sở giao dịch chứng khoán;
 5. Quyết định số 1571/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ tài chính;
 6. Luật đầu tư 2020.

B. Thủ tục niêm yết chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng khoán

I. Niêm yết chứng khoán

Nộp hồ sơ đăng ký niêm yết hợp lệ tại Sở giao dịch chứng khoán

Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận (hoặc từ chối có lý do) đăng ký niêm yết.

– Thời hạn: 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày có Quyết định chấp thuận niêm yết, tổ chức đăng ký niêm yết phải hoàn tất thủ tục để đưa chứng khoán vào giao dịch tại Sở GDCK.

II. Đăng ký giao dịch chứng khoán

Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.

Sở GDCK quyết định chấp thuận đăng ký (hoặc từ chối có lý do) đăng ký giao dịch.

– Thời hạn: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

C. Điều kiện niêm yết chứng khoán

I. Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Điều kiện niêm yết cổ phiếu

 • Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
 • Có ít nhất 02 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết (ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa gắn với niêm yết.
 • Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhất tối thiểu là 5% và hoạt động kinh doanh của hai năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi: Không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm; Không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký niêm yết; Tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính.
 • Công khai mọi khoản nợ đối với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan.
 • Tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất ba trăm (300) cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ.
 • Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty; cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại điện nắm giữ
 • Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định.

2. Điều kiện niêm yết trái phiếu doanh nghiệp

 • Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
 • Hoạt động kinh doanh của 02 năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
 • Có ít nhất một trăm (100) người sở hữu trái phiếu cùng một đợt phát hành.
 • Các trái phiếu của một đợt phát hành có cùng ngày đáo hạn.
 • Có hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu hợp lệ theo quy định

II. Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Điều kiện niêm yết cổ phiếu

 • Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
 • Có ít nhất 01 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết (ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa gắn với niêm yết): Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước năm đăng ký niêm yết tối thiểu là 5%; Không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm, không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; Tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính.
 • Tối thiểu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ, trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
 • Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty; cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ.
 • Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định.

2. Điều kiện niêm yết trái phiếu doanh nghiệp

 • Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
 • Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi.
 • Các trái phiếu của một đợt phát hành có cùng ngày đáo hạn.
 • Có hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu hợp lệ theo quy định.

Trên đây là tư vấn của Khoa Tín về “Điều kiện và thủ tục niêm yết chứng khoán”.

Trường hợp quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần trao đổi thêm vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng./.