Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài rút lợi nhuận như thế nào?

1. Căn cứ pháp lý

  • Pháp lệnh ngoại hối năm 2005;
  • Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối năm 2013;
  • Thông tư 16/2014/TT-NHNN hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép;
  • Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;
  • Thông tư 186/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại việt nam theo quy định của Luật Đầu tư

2. Quy định của pháp luật về việc chuyển lợi nhuận kinh doanh 

2.1. Lợi nhuận kinh doanh phải được thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối năm 2013 sửa đổi, bổ sung Điều 11 Pháp lệnh ngoại hối năm 2005: 

“Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một tổ chức tín dụng được phép. Việc góp vốn đầu tư, việc chuyển vốn đầu tư gốc, lợi nhuận và các khoản thu hợp pháp khác phải thực hiện thông qua tài khoản này.”

Theo quy định trên, để chuyển lợi nhuận của doanh nghiệp, phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

2.2. Việc chuyển lợi nhuận kinh doanh phải chuyển ra nước ngoài

Lợi nhuận của doanh nghiệp phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp như đã nêu tại Mục 1.1 văn bản này. Theo quy định tại khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 7 Thông tư 06/2019/TT-NHNN, tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được sử dụng để thực hiện các giao dịch chi liên quan đến hoạt động đầu tư. Trong đó, các giao dịch chi liên quan tới chuyển lợi nhuận được quy định như sau: 

a) Giao dịch chi về chuyển lợi nhuận trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ

Giao dịch chi liên quan tới chuyển lợi nhuận trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ được thực hiện trong phạm vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 Thông tư 06/2019/TT-NHNN: Chi chuyển khoản lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp bằng ngoại tệ từ hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài”.

Theo quy định trên, việc chuyển lợi nhuận trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ chỉ được phép chuyển ra nước ngoài.

b) Giao dịch chi về chuyển lợi nhuận trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam

Giao dịch chi liên quan tới chuyển lợi nhuận trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam được thực hiện trong phạm vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 Thông tư 06/2019/TT-NHNN: Chi mua ngoại tệ chuyển khoản để chuyển lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài”.

Theo quy định trên, việc chuyển lợi nhuận trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam chỉ được phép thông qua việc chi mua ngoại tệ chuyển khoản, để thực hiện việc chuyển lợi nhuận bằng ngoại tệ đã chi mua ra nước ngoài.

Như vậy, các giao dịch chi liên quan tới chuyển lợi nhuận của Doanh nghiệp phải thực hiện chuyển ra nước ngoài.

3. Thủ tục chuyển lợi nhuận kinh doanh ra nước ngoài

Các giao dịch chi liên quan tới chuyển lợi nhuận của  Doanh nghiệp phải thực hiện chuyển ra nước ngoài như đã phân tích . Thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư 186/2010/TT-BTC:

“Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc.”

Như vậy, để chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài với cơ quan thuế trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc. Sau khi hoàn thành thủ tục với cơ quan thuế, doanh nghiệp thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài tại ngân hàng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Trên đây là tư vấn của Khoa Tín “Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài rút lợi nhuận như thế nào?”.

Trường hợp quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần trao đổi thêm vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng./.