Doanh nghiệp FDI có cần phải điều chỉnh giấy phép kinh doanh nếu muốn mở rộng quyền kinh doanh không?

I. Mở rộng quyền kinh doanh

Mở rộng quyền kinh doanh (business expansion) là quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh của một công ty hoặc doanh nghiệp ra ngoài phạm vi ban đầu hoặc phạm vi hiện tại của họ. Mục tiêu của mở rộng quyền kinh doanh thường là tăng doanh số bán hàng, thị phần, lợi nhuận, tạo ra cơ hội phát triểnphát triển kinh doanh.

Mở rộng quyền kinh doanh có thể bao gồm các hoạt động sau:

Mở thêm chi nhánh hoặc văn phòng mới: Điều này có thể bao gồm mở các vị trí mới trong cùng một khu vực hoặc mở rộng sang các thị trường khác.

Phát triển dòng sản phẩm hoặc dịch vụ mới: Bổ sung các sản phẩm hoặc dịch vụ mới vào danh mục của công ty để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tạo ra nguồn doanh thu mới.

Mở rộng địa lý hoạt động: Mở rộng ra các khu vực, quốc gia hoặc châu lục khác để khách hàng có thể tiếp cận sản phẩm hoặc dịch vụ.

Tham gia vào các liên kết kinh doanh mới: Hợp tác với các đối tác mới hoặc mua lại các công ty khác để mở rộng quyền kinh doanh.

Tăng sản lượng sản xuất: Mở rộng quy trình sản xuất để tăng sản lượng sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp cho thị trường.

Mở rộng thị trường trực tuyến: Tăng sự hiện diện trực tuyến thông qua việc tạo ra trang web mới, kênh truyền thông xã hội hoặc chiến dịch tiếp thị trực tuyến.

II. Giấy phép điều chỉnh kinh doanh trong quan hệ với mở rộng quyền kinh doanh

Mở rộng quyền kinh doanh đòi hỏi sự nghiên cứu, lập kế hoạch, và thường đi kèm với rủi ro. Quyết định mở rộng quyền kinh doanh cần được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo rằng nó phù hợp với chiến lược tổng thểtài chính của doanh nghiệp.

Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp có FDI cần điều chỉnh giấy phép kinh doanh nếu họ muốn mở rộng quyền kinh doanh. Quá trình này thường tùy thuộc vào quy định pháp lý của quốc gia và khu vực mà doanh nghiệp FDI hoạt động. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

1. Luật và quy định địa phương: Mỗi quốc gia và khu vực có quy định pháp lý riêng cho việc mở rộng quyền kinh doanh. Doanh nghiệp FDI cần nghiên cứu và tuân theo quy định của quyền lực địa phương.

2. Loại mở rộng quyền kinh doanh: Phạm viloại hình mở rộng quyền kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến việc cần điều chỉnh giấy phép hay không. Một số thay đổi nhỏ có thể không đòi hỏi thay đổi giấy phép, trong khi mở rộng lớn hơn có thể yêu cầu thủ tục phức tạp hơn.

3. Báo cáo và xin phép: Trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể phải báo cáo cho cơ quan chính phủxin phép trước khi mở rộng quyền kinh doanh. Điều này đặc biệt đúng đối với các ngành công nghiệp đặc biệt như tài chính, ngân hàng, y tế, và năng lượng.

4. Thuế và tài chính: Mở rộng quyền kinh doanh cũng có thể ảnh hưởng đến mức thuế và tài chính của doanh nghiệp. Do đó, cần xem xét các vấn đề thuế và tài chính trong quá trình mở rộng.

5. Điều kiện hợp đồng: Nếu doanh nghiệp FDI đã ký hợp đồng đặc biệt với chính phủ hoặc các bên liên quan, cần xem xét điều kiện trong hợp đồng và xác định xem liệu mở rộng quyền kinh doanh có tuân theo điều khoản hợp đồng hay không.

Vì vậy, doanh nghiệp FDI nên tư vấn với luật sư hoặc chuyên gia pháp lý địa phương để hiểu rõ các yêu cầu và quy định cụ thể cho quá trình mở rộng quyền kinh doanh trong quốc gia hoặc khu vực mà họ hoạt động.

III. Các trường hợp thực tiễn

Căn cứ vào Điều 11 Nghị định 09/2018/NĐ-CP (Quy định chi tiết Luật Thương Mại và Luật Quản lý Ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam):

“Điều 11. Nội dung Giấy phép kinh doanh, thời hạn kinh doanh

Nội dung Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật;

b) Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập;

c) Hàng hóa phân phối;

d) Các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

đ) Các nội dung khác.

2. Thời hạn kinh doanh

a) Thời hạn kinh doanh đối với trường hợp quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 9 Nghị định này là 05 năm;

b) Thời hạn kinh doanh cấp lại bằng thời hạn còn lại của Giấy phép kinh doanh đã được cấp.”.

và Điều 14 Nghị định 09/2018/NĐ-CP:

“Điều 14. Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh

Giấy phép kinh doanh được điều chỉnh khi có thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định này.”.

Trong trường hợp Công ty TNHH Sojitz Việt Nam, Bộ Công thương đã có Công văn 2095/BCT-KHTC năm 2023 hướng dẫn trường hợp tương tự tại Điều 4:

“4. Do vậy, về nguyên tắc, Công ty được thực hiện hoạt động môi giới, đại diện thương nhân giữa thương nhân Việt Nam và thương nhân nước ngoài theo đúng quy định của Giấy phép kinh doanh và quy định của Luật Thương mại về “thương nhân” và “thương nhân nước ngoài”. Trong trường hợp Công ty có nhu cầu thực hiện hoạt động môi giới thương mại, đại diện thương nhân có nội dung/đối tượng khác với quy định tại Giấy phép kinh doanh, Công ty cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh theo đúng quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.“.

VI. Thủ tục điều chỉnh giấy phép kinh doanh 

Căn cứ cụ thể vào Nghị định 09/2018/NĐ-CP Điều 16 về Trình tự điều chỉnh Giấy phép kinh doanh:

1. Hồ sơ gửi trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung điều chỉnh quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 11 Nghị định này.

2. Trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy phép kinh doanh đã được điều chỉnh, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm hoàn trả Giấy phép kinh doanh đã được cấp cho Cơ quan cấp Giấy phép,