Hồ sơ thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu cần những giấy tờ gì và thẩm quyền do ai cấp phép?

I. Căn cứ pháp lý

– Nghị định 105/2017/NĐ-CP 

– Nghị định 17/2020/NĐ-CP

II. Nội dung

1. Hồ sơ thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu cần những giấy tờ gì?

Căn cứ theo Điều 23 Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định: 

Điều 23. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (01 bộ) bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.

4. Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.”. 

Theo đó, một bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu bao gồm: 

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP.  

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.  

– Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.  

– Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu 

Lưu ý: Để được cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu cần phải đáp ứng các điều kiện để bán lẻ rượu bao gồm: 

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. 

– Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng. 

– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

2. Thẩm quyền cấp giấy phép bán lẻ rượu

Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 18 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định: 

Điều 25. Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép 

 

c) Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn;”. 

Như vậy, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo quy định.