Hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì ai có nghĩa vụ phải nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định?

1. Căn cứ pháp lý

Luật Phá sản năm 2014

2. Nội dung

Căn cứ theo khoản 3 Điều 5 Luật Phá sản năm 2014 quy định: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.”. 

Như vậy, nếu hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.