Lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty TNHH hai thành viên là bao nhiêu?

Chi nhánh doanh nghiệp nói chung và chi nhánh công ty TNHH hai thành viên được quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2020 như sau:

Điều 44. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

…”

Dẫn chiếu đến bảng biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về mức lệ phí yêu cầu cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty TNHH hai thành viên, theo đó, lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty TNHH hai thành viên là 50.000 đồng mỗi lần