Quản lý tài sản riêng của con như thế nào?

1. Tài sản riêng của con là gì?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 75 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định quyền có tài sản riêng của con như sau:

Điều 75. Quyền có tài sản riêng của con

1. Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con.

Như vậy con được quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con.

Ngoài ra theo quy định tại Khoản 5 Điều 70 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì con còn được hưởng quyền về tài sản tương xứng với công sức đóng góp vào tài sản của gia đình.

2. Cha mẹ quản lý tài sản riêng của con như thế nào?

Căn cứ theo Điều 76, 77 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau:

Điều 76. Quản lý tài sản riêng của con

1. Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý.

2. Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.

3. Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự; người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

4. Trong trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của Bộ luật dân sự.

Điều 77. Định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự

1. Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, nếu con từ đủ 09 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

2. Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ.

3. Trong trường hợp con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự thì việc định đoạt tài sản riêng của con do người giám hộ thực hiện.

2.1. Trường hợp cha mẹ được quyền quản lý tài sản riêng của con

– Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể nhờ cha mẹ quản lý;

– Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý.

Như vậy, việc con có tài sản riêng thì cha mẹ có quyền thay con quản lý tài sản riêng đó, ngoài ra cha mẹ cũng có quyền ủy quyền quản lý tài sản đó cho người khác. Nhưng khi con đủ 15 tuổi, cha mẹ sẽ giao lại quyền quản lý này cho con.

Ngoài ra, khi cha mẹ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì cha mẹ chỉ có thể bán tài sản đó để đảm bảo lợi ích của con, tuy nhiên con từ đủ 09 tuổi trở lên thì còn cần phải xem xét nguyện vọng của con.

2.2. Trường hợp cha mẹ không được quyền quản lý tài sản riêng của con

– Con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự; 

– Người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật;

– Cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của Bộ luật dân sự.

Trên đây là tư vấn của Luật Khoa Tín về “Quản lý tài sản riêng của con như thế nào?”.

Trường hợp Quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần phải trao đổi thêm, vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng./.