Quy định về thoả thuận chế dộ tài sản vợ chồng

Theo quy định của pháp luật, nếu như không có thoả thuận khác thì tài sản sau là tài sản riêng của vợ chồng: tài sản mà vợ, chồng được tặng cho riêng hoặc được thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân; hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng của vợ, chồng mà tài sản riêng đó có được do được chia từ tài sản chung của vợ chồng; trợ cấp ưu đãi của vợ, chồng; Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ của vợ, chồng; các tài sản khác được hình thành trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng mà vợ chồng không có thoả thuận đó là tài sản riêng là tài sản chung của vợ chồng.

Khoản 1 Điều 28 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: “Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật, vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ về tài sản vợ chồng như quy định của pháp luật hoặc có thể tự thoả thuận với nhau. Việc lựa chọn chế độ tài sản vợ chồng theo thoả thuận của hai bên thì thoả thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Khi đó, chế độ tài sản của vợ chồng theo thoả thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

Nội dung của thoả thuận chế độ tài sản vợ chồng theo sự thống nhất của các bên, nội dung này được hướng dẫn tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 156/2014/NĐ-CP quy địn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình như sau:

“1. Trường hợp lựa chọn áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì vợ chồng có thể thỏa thuận về xác định tài sản theo một trong các nội dung sau đây:

  1. a) Tài sản giữa vợ và chồng bao gồm tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng;
  2. b) Giữa vợ và chồng không có tài sản riêng của vợ, chồng mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn hoặc trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc tài sản chung;
  3. c) Giữa vợ và chồng không có tài sản chung mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn và trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc sở hữu riêng của người có được tài sản đó;
  4. d) Xác định theo thỏa thuận khác của vợ chồng.”

Sau khi thoả thuận về chế độ tài sản của vợ chồng mà vợ, chồng có yêu cầu thì có quyền thay đổi một phần hoặc toàn bộ nội dung chế độ tài sản vợ chồng, thậm chí có quyền chấm dứt chế độ tài sản vợ chồng theo thoả thuận. Mọi thay đổi, chấm dứt chế độ tài sản vợ chồng theo thoả thuận phải được thực hiện dưới hình thức giao kết bằng văn bản và được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của Khoa Tín về “Quy định về thoả thuận chế độ tài sản vợ chồng“. Trường hợp quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần trao đổi thêm vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng!