Quy định về thời gian nghỉ giữa hai ca làm việc

I. Căn cứ pháp lý

– Bộ luật lao động 2019 số 45/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 20/11/2019.

– Nghị định 145/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động do Chính phủ quy định ngày 14/12/2020.

– Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

II. Quy định về thời gian nghỉ giữa 2 ca làm việc

1. Khái niệm 

Điều 63 Nghị định 145/2020/NĐ – CP có quy định như sau:

1. Ca làm việc là khoảng thời gian làm việc của người lao động từ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ cho đến khi kết thúc và bàn giao nhiệm vụ cho người khác, bao gồm cả thời gian làm việc và thời gian nghỉ giữa giờ.”

2. Tổ chức làm việc theo ca là việc bố trí ít nhất 02 người hoặc 02 nhóm người thay phiên nhau làm việc trên cùng một vị trí làm việc, tính trong thời gian 01 ngày (24 giờ liên tục).

3. Trường hợp làm việc theo ca liên tục để được tính nghỉ giữa giờ vào giờ làm việc quy định tại khoản 1 Điều 109 của Bộ luật Lao động 2019 là trường hợp tổ chức làm việc theo ca quy định tại khoản 2 Điều này khi ca làm việc đó có đủ các điều kiện sau: a) Người lao động làm việc trong ca từ 06 giờ trở lên; b) Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút.”

2. Thời giờ làm việc bình thường trong một ca làm việc của người lao động

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thời giờ làm việc bình thường như sau:

Điều 105. Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.”

Như vậy, thời giờ làm việc bình thường trong một ca làm việc được quy định như sau:

– Trường hợp quy định thời giờ làm việc theo ngày: Không quá 08 giờ trong 01 ngày.

– Trường hợp quy định thời giờ làm việc theo tuần: Không quá 10 giờ trong 01 ngày. Đồng thời, tổng thời giờ làm việc trong một tuần của người lao động không quá 48 tiếng.

3. Thời gian nghỉ giữa 2 ca làm việc

Căn cứ Điều 109 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thời gian nghỉ chuyển ca như sau: 

Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.”

Như vậy, khi tiến hành làm việc theo ca, người sử dụng lao động phải cho người lao động nghỉ giữa giờ theo thời gian theo đúng quy định của pháp luật nêu trên, đồng thời bố trí lịch nghỉ phù hợp để đảm bảo người lao động được nghỉ chuyển ca ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác theo Điều 109 Bộ luật Lao động năm 2019.

Thêm vào đó, căn cứ khoản 4 Điều 18 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về trường hợp người sử dụng lao động không đảm bảo cho người lao động nghỉ chuyển ca theo quy định của pháp luật thì bị xử phạt như sau:

“4. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: không đảm bảo cho người lao động nghỉ trong giờ làm việc hoặc nghỉ chuyển ca theo quy định của pháp luật; huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.”

Trên đây là nội dung vấn của Khoa Tín các quy định về thời gian nghỉ giữa hai ca làm việc. Trường hợp có vướng mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ sớm với chúng tôi để được tư vấn, giải đáp.

Trân trọng./.