Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư

1. Quyền của nhà đầu tư:
Quyền của nhà đầu tư là những điều pháp luật cho phép các nhà đầu tư được thực hiện và được đảm bảo thực hiện bởi pháp luật. Một số quyền cơ bản của nhà đầu tư có thể kể đến như sau:
1.1. Quyền lựa chọn ngành nghề, thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh
Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư năm 2020: “Nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.” Như vậy, Nhà đầu tư có thể tự do lựa chọn, hoạt động kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật Việt Nam không cấm hoặc phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đối với các ngành nghề có điều kiện.

1.2. Quyền tự chủ trong đầu tư kinh doanh:
Luật Đầu tư 2020 cho phép nhà đầu tư tự mình đưa ra quyết định về việc lựa chọn thực hiện các hoạt động đầu tư, hình thức đầu tư; điều chỉnh dự án đầu tư; chuyển nhượng dự án đầu tư; ngừng hoạt chấm dứt hoạt động đầu tư; phương thức huy động vốn; …

1.3. Quyền tiếp cận, sử dụng nguồn lực đầu tư:
Nhà đầu tư nước ngoài được đối xử bình đẳng như với các nhà đầu tư trong nước. Nhà đầu tư nước ngoài được phép tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ sử dụng đất đai và tài nguyên theo quy định của pháp luật, thuê hoặc mua thiết bị, máy móc ở trong nước và nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư,…. Trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.

1.4. Quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, gia công và gia công lại liên quan đến hoạt động đầu tư:
Căn cứ vào quy định của luật đầu tư, nhà đầu tư có những quyền:
Trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu và hàng hóa cho hoạt động đầu tư; trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm.
Quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ của mình và trực tiếp ký hợp đồng quảng cáo với tổ chức được quyền hoạt động quảng cáo.
Thực hiện hoạt động gia công, gia công lại sản phẩm; đặt gia công và gia công lại trong nước, đặt gia công ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về thương mại.

1.5. Một số quyền khác của nhà đầu tư:
– Hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
– Tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công theo nguyên tắc không phân biệt đối xử.
– Tiếp cận các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến đầu tư; các dữ liệu của nền kinh tế quốc dân, của từng khu vực kinh tế và các thông tin kinh tế – xã hội khác có liên quan đến hoạt động đầu tư; góp ý kiến về pháp luật, chính sách liên quan đến đầu tư.
– Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư theo quy định của pháp luật.
– Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của Nhà đầu tư:
Bên cạnh việc được hưởng một số quyền lợi, nhà đầu tư nước ngoài cũng có nghĩa vụ phải thực hiện một số điều sau đây:
– Tuân thủ quy định của pháp luật về thủ tục đầu tư; thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung đăng ký đầu tư, nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư. Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư và tính hợp pháp của các văn bản xác nhận.
– Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
– Thực hiện quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và thống kê.
– Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, lao động; tôn trọng danh dự, nhân phẩm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động.
Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thành lập, tham gia tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.
– Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của Luật Khoa Tín về “Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư”.

Trường hợp Quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần phải trao đổi thêm, vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng./.