Thủ tục cấp giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh theo quy định mới nhất thực hiện như thế nào?

I. Căn cứ pháp lý

– Nghị định 96/2016/NĐ-CP 

– Nghị định 137/2020/NĐ-CP 

– Nghị định 56/2023/NĐ-CP

II. Nội dung

Thủ tục cấp giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh 

Căn cứ theo khoản 1 Điều 16 Nghị định 137/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 3 Nghị định 56/2023/NĐ-CP quy định: 

Điều 16. Thủ tục cấp giấy phép mua, giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh

1. Thủ tục cấp giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh thực hiện như sau:

a) Văn bản đề nghị ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; mã số doanh nghiệp; số, ngày cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; họ tên, chức vụ, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật; chủng loại, số lượng pháo hoa; tên, địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh pháo hoa theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Văn bản quy định tại điểm b khoản này nộp trên cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc gửi qua đường bưu chính về cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho doanh nghiệp kinh doanh pháo hoa. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp nộp văn bản đề nghị tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đến liên hệ;

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cấp giấy phép mua pháo hoa theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

d) Giấy phép mua pháo hoa có thời hạn 30 ngày.”. 

Theo đó, thủ tục cấp giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh như sau: 

– Hồ sơ thực hiện thủ tục cấp giấy phép mua pháo hoa là văn bản đề nghị, ghi rõ các nội dung bao gồm: 

+ Văn bản đề nghị ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; 

+ Mã số doanh nghiệp; số, ngày cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; họ tên, chức vụ, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật; 

+ Chủng loại, số lượng pháo hoa; 

+ Tên, địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh pháo hoa. 

– Hồ sơ được nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc gửi qua đường bưu chính về Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

– Trường hợp trực tiếp nộp văn bản đề nghị tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đến liên hệ. 

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy phép mua pháo hoa. 

– Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.