Thủ tục rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Căn cứ:

Nghị định 01/2021/NĐ-CP năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Quyết định 885/QĐ-BKHĐT năm 2021 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1. Hồ sơ rút đăng ký doanh nghiệp

Để thực hiện thủ tục rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ sẽ bao gồm:  01 Văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho người khác dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, được quy định cụ thể như sau:

Trường hợp ủy quyền cho cá nhân: kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của họ. Văn bản ủy quyền không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức: kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích: khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

 Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như trường hợp ủy quyền cho tổ chức.

2. Trình tự thực hiện thủ tục rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Trình tự thực hiện thủ tục rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được quy định tại Mục 1 Phần A Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 885/QĐ-BKHĐT năm 2021 như sau:

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

Người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử.

 Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị

3. Điều kiện để rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khi đang nộp

  Hồ sơ đăng ký đang ở trạng thái chưa chấp thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Có văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã nộp hồ sơ.